Mr. Prem Prakash Arya

President

Mr. Punit Kumar Poddar

Secretary

Mr. Rajendra Kumar Arya

Member

Mr. Shatrughan Lal Gupta

Member

Mr. Ashok Bhatia

Member

Mr. Barun Bihari

Member

Mr. Sanjay Poddar

Member

Mr. Sanjay Jain

Member